.Net Core ve Docker ile Entegrasyon Testi

Photo by Sigmund on Unsplash

Projemizi Oluşturalım

  • Bir ToDo oluşturmak
  • Kimlik numarası ile ToDo sorgulayabilmek
  • “Tamamlandı” veya “Tamamlanmadı” şeklinde ToDo değerlerini etiketlemek

Docker ile Test Ortamının Oluşturulması

CI İş Hattında Testlerimizi Çalıştıralım

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium

.NET Code coverage on GitLab

EntityFramework Core 6 & PostgreSQL Date Handling

Factory Design Pattern with Dependency Injection (Notepad Series #4)

Validations in ASP.NET Core