Cake Build Nedir?

Origin: https://github.com/cake-build/frosting/blob/develop/cake-medium.png

Cake Build Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Cake Build Nasıl Çalışır?

  • Task: Cake içerisinde yürütülecek görevleri oluşturmak için kullanılır.
  • Does: Görevlerin içerisinde yürütülecek aksiyonların tanıtıldığı bölümü temsil eder.
  • Argument: Cake dosyasını çalıştırılırken dışarıdan parametre kabul etmek için kullandığımız metodun adıdır. Metodun ilk parametresi Cake script’ini tetikleyen kişinin veriyi iletmek için kullandığı ismi temsil eder. Metodun ikinci parametresiyse dışarıdan bir değer verilmezse, varsayılan olarak hangi değerin kullanılacağını temsil eder. Bizim örneğimiz için konuşacak olursak, dışarıdan bir hedef belirtilmediği sürece amacımız, “Final Stage” görevini çalıştırmaktır.
  • RunTarget: Bir görev adını parametre olarak alır ve o görevi tetikler.
  • Varsayılan olarak, “Final Stage” ismi ile tanımladığımız görevin hedef alınmaktadır. Başka görevler tanımladıktan sonra Script’i tetikleyen kişi tarafından hedef olarak o görevleri de işaret edebiliriz.
  • RunTarget” metoduna yürütülmek istenen görevin adı verilir. Bu sayede tanımladığımız görev tetiklenmiş olacaktır.

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium

The Linked List Data Structure

Week-5 [Apr18-Apr 23]

Constructors and memory allocation