CQRS Örneği | Stok Yönetimi

Başlamadan Önce

Stok Yönetimi

  • Sıfır stok ile sistemde yeni bir ürün yaratmak
  • Ürün listesini sorgulamak
  • Bir ürün için stok sayısını arttırmak
  • Bir ürün için stok sayısını azaltmak
  • Bir ürün için stok sayısını sıfırlamak
  • Bir ürünün stok değerini sorgulamak
  • Ürün: Üzerinde ürün kodu gibi bilgiler saklanacaktır. Okuma ve yazma işlemi aynı model üzerinde yapılmaktadır.
  • Stok Aksiyonu: Yazma modelimizi göstermektedir ve stoğa ne kadar ürün giriş-çıkışı olduğuna dair bilgileri sağlamaktadır.
  • Stok: Okuma modelimiz olacaktır. Üzerinde ürüne ait bilgiler ve stokta kalan miktara dair veriler bir arada yer almaktadır.
Add-To-Stock Request

Kullanılan Araç ve Kütüphaneler

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium

Chapter 5 — Writing Better Methods

03 Brain dump — Eco Inspo

Dealing With My Past and Present Insecurities