RDTech — Solid & Unit Testing

Bu sunumda “SOLID prensipleri nelerdir?”, “SOLID’e uygun kod geliştirme yöntemleri uygulama seviyesinde nasıl ele alınır?” ve “Hayatımızda hangi sorunları çözer?” gibi konular hakkında derinlemesine sohbet edeceğiz.

Sunumun 2.aşamasında test kültürü üzerinde duracağız, unit test ile uygulamalı olarak konuyu derinlemesine inceleyeceğiz.

RD-Tech 26-FEB-2020

Katılım için:

https://www.eventbrite.co.uk/e/rdtech-registration-94626158387

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store