Nesne Yönelimli Programlama - Object Oriented Programming (OOP)

Origin: https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rover#/media/File:NASA_Mars_Rover.jpg

Arayüz (Interface)

Sınıf (Class)

Sınıf Tipleri

Kalıtım (Inheritance)

Çok Biçimlilik (Polymorphism)

foreach (var movable in new IMovable[]{new Rover(), new Human()})
{
movable.GoForward();
}
Tekerlek döndürülüyor
Adım atılıyor

Kapsülleme (Encapsulation)

  • public: bu etiket ile etiketlenen metot, alan veya özelliğe herkesin erişebileceğini anlatır.
  • protected: bu etiket ile etiketlenen metot, alan veya özelliğe sınıfın kendisinin ve bu sınıftan türemiş sınıfların erişebileceğini anlatır.
  • private: bu etiket ile etiketlenen metot, alan veya özelliğe sınıfın kendisinden başka kimsenin erişemeyeceğini anlatır.
  • internal: bu etiket ile etiketlenen metot, alan veya özelliğe aynı assembly içerişindeki sınıflar tarafından erişilebileceğini anlatır.
var rover = new Rover();
rover.Turn(RelativeDirections.Left);
Console.Writeline(rover.CurrentPoint);
Console.Writeline(rover.Facade);

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium

EXPLORING UNIT TESTING WITH JUNIT TEST FRAMEWORK

Javadoc — Software Documentation

Javadoc — Software Documentation

A better way to implement HTTP PATCH operation in REST APIs

Refactoring Code Smells: Data Clumps