Message Broker Nedir?

Photo by Macau Photo Agency on Unsplash
Message broker kullanılan yapıların genel görünümü

Message Broker Nasıl Çalışır?

Exchange Tipleri Nelerdir?

  • Exchange sadece bir kuyrukla iletişime geçecek şekilde ayarlandıysa bu exchange direct-exchange olarak adlandırılır.
  • Birden fazla kuyruk bir exchange’ye bağlanırsa ve gelen mesajların kopyaları bu kuyruklara dağıtılıyorsa fanout-exchange tipini kullanıyoruz demektir.

Message Broker Kullanmanın Yararları Nelerdir?

Mesaj Tipleri Nelerdir?

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium