"isBeingPresented" sözcük öbeğinde yer alan "-ed" takısı geçmiş zaman eki olarak değerlendirilmemektedir. Burada yer alan "-ed" eki cümleyi pasif yapmak için bulunmaktadır. Bu sebeple Event Sourcing açısıdan değerli bir bilgi değildir. Buna karşın veriyi gösteriyor veya gösterecek olmana sebep olan durum ES açısından bir anlam ifade etmektedir. Örneğin verinin gösterilme sebebi kullanıcının talep etmesiyse "PresentDataWasRequested" (Veri Gösterimi Talep Edildi) şeklinde bir event sistemde saklanabilir.

Umarım açıklayıcı olmuştur.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store