Exception Sınıfından Korkmayın

Photo by Nong Vang on Unsplash

Exception Oluşturma Senaryoları

1 —Exception Tipini Değiştirmek

2 — Sürecin Devam Edememesi

3 — Beklenmedik Durumlar

Exception Oluşturmak veya Operasyon Sonucu Dönmek

Operasyon Sonucu Dönmenin Dezavantajları

Exception Oluşturmanın Dezavantajları

  • Var olan bir şehir ile işlem yatığımız zaman (CityId = 1) exception kullanan servis yapımız çok ufak bir farkla daha performanslı çalışmaktadır. Bunun sebebi daha az kontrol bloğu ile uğraşıyor olmasıdır.
  • Var olmayan bir şehir ile işlem yaptığımız zaman (CityId = 0) exception objesini oluşturmanın maliyeti sebebiyle işlemimizin sonuçlanması çok daha fazla zaman almaktadır.

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium

Explaining Clean Architecture In .Net Core (Breakdown & Example)

Release the limits of Github Actions with self-hosted runners

Using the CQRS Design Pattern in .Net 6

3 and a Half Ways to Store Configuration for Microservices in .NET