Cake Build ile .Net Core Uygulamaları için CI Pipeline Oluşturmak

Origin: https://github.com/cake-build/frosting/blob/develop/cake-medium.png / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:.NET_Core_Logo.svg

Cake Ortamının Hazırlanması

#!/usr/bin/env bash
CAKE_VERSION=0.35.0
DOTNET_VERSION=3.0.100

.Net Core WebApplication Projesi Oluşturmak

WebApi Projesi için Örnek Cake Build Dosyası Hazırlama

  • Cake dosyamıza çalıştığımız branch’in bildirilmesi için bir argüman tanıtmak
  • Çalıştığımız git-branch değerine göre hangi ortamı seçtiğimiz bilgisini saklayacak -SelectedEnvironment- değişkenini oluşturmak
  • Check Env Variable adında bir görev oluşturmak ve içerisinde gerekli kontrolleri yapmak
  • Hedef görevimizin, oluşturduğumuz yeni görevi tetiklemesi için IsDependOn metodu ile görevler arasında bağımlılık oluşturmak
bash build.sh
bash build.sh –branchName=“test”
  • FinalStage görevimiz varsayılan olarak çalıştırılmak istenecek.
  • Bu görev kendinden önce DotNet Clean işleminin yürütülmesinin gerekliliğini bildiği için öncelikli olarak sırasını o göreve aktaracak.
  • Bu görev ise kendinden önce çalışması gereken iki görevin varlığını bildiği için öncelikli olarak onların tamamlanması için sırasını diğer iki göreve bırakacak. Bu görevler belirtilen IsDependOn sırası ile çalışacaktır.
var ProjectToBePublished = new Project[]
{new Project("WebApplication", "linux-x64")};
git update-index — add — chmod=+x build.sh

--

--

--

var software = ConvertFrom(caffeine)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adem Catamak

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

More from Medium

Final Thoughts

Chapter 09- Life and Death of an Object

Eat that Frog with a Pomodoro

kalycoin project