Yapışkan not kağıtlarla Http yüklemlerini öğrenelim

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash


Let’s learn Http verbs with sticky notes


Kod değişikliği yapmadan uygulama özelliklerini yönetin

Photo by John Smit on Unsplash

Manage application features without making code changes


Photo by Nong Vang on Unsplash

Exception Oluşturma Senaryoları

1 —Exception Tipini Değiştirmek

Split adında bir metot yazdığımızı düşünelim. Bu metoda ödenecek toplam tutarı ve ödeme işlemine…


Photo by Nong Vang on Unsplash

When We Throw Exception

1 — Changing the Exception Type

Suppose we write…


Photo by Suzanne D. Williams on Unsplash


Photo by Suzanne D. Williams on Unsplash

Implicit Dönüşümler

C#…


Photo by Franck on Unsplash

What are Value Objects?

They are especially important in Domain Driven Design method. Structures that do not make sense on their own but carry…


Photo by Franck on Unsplash

Değer Objeleri Nedir?

Özellikle Domain Driven Design yönteminde önem arz eden yapılardır. Tek başına anlam ifade etmeyen ama bir bilgi taşıyan yapılara değer objeleri denir. Buna örnek olarak…

Adem Catamak

var software = ConvertFrom(caffeine)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store